تاريخ : جمعه بیستم بهمن ۱۳۹۱

چیستان 1 : گنبد سبزِ چمنی، توش گلِ سرخِ یمنی، چشمه آبش را ببین، شطِّ فراتش را ببین
چیستان 2 : دو دکان پنج خریدار لِنگِشو بگیر، بزن به دیوار
چیستان 3 : صندوق چوبی، پر از روغن کوهی
چیستان 4 : بافتم و بافتم، پشت کو انداختم
چیستان 5 : یوز پلنگ بی دُم، نه جو خورده نه گندم، گشت زند بیابان، نفع دهد به مردم
چیستان 6 : از اینجا تا به شوشتر همه ش خونِ کبوتر
چیستان 7 : از دور دیدم ماه را از دل کشیدم آه را
آن ترک تیر انداز را برهم زده شیراز را
چیستان 8 : اطلس سبز وسرخ پوشیده، درمیان دو کاسه چوبین، نو عروسی به ناز خوابیده
چیستان 9 : اولم آخر پلنگ است که زیبا وقتِ جنگ است دومم آخر شیر است
که بر جنگل امیر است سومم میان ببر است چو توفان و چو ابر است آخرم آخر گربه است ولی مایه خنده است
با بچه ها همبازیم چه نازیَم، چه نازیَم مَشَشنگَم و قشنگم که خیلی شوخ و شنگم
چیستان 10 : اولم اول پیاز است دومم اول ساز است چهارمم آخر هسته توی صندوقچه بسته

چیستان 11 : اولم اول زمستان، آخرم آخر باغ دومم رفته زبستان، آمده میان باغ
:

:

:

:

:

:

:

جواب چیستان 1 : هندوانه

جواب چیستان 2 : گرفتن آب بینی با دست

جواب چیستان 3 : گردو

جواب چیستان 4 : گیس

جواب چیستان 5 : زنبور عسل

جواب چیستان 6 : گل سرخ

جواب چیستان 7 : کبریت

جواب چیستان 8 : پسته

جواب چیستان 9 : گربه

جواب چیستان 10 : پسته

جواب چیستان 11 : زاغ
ارسال توسط Mohsen and Mohamad

اسلایدر

دانلود فیلم

mouse code

كد ماوس